Document de Protecció de Dades

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Wellbeing Solutions per tal de possibilitar-la participació en els processos de selecció de personal, organitzats per Wellbeing Solutions.

 

Les respostes a les preguntes plantejades durant el procés, així com els resultats obtinguts a través de les proves tècniques i psicomètriques exigides en cada procés de selecció, també seran incorporades al registre de Wellbeing Solutions.

 

Les seves dades seran cedides a les empreses clients en les quals participi per un procés de selecció i sempre per a tals fins, en cap cas les dades seran cedides a empreses proveïdores, o empreses clients que no generin l’obertura d’un procés de selecció per al qual no hagi estat informat prèviament i en el qual no compleixi els requisits i la seva participació en ell.

 

L’informem que Wellbeing Solutions conservarà les seves dades durant el temps que consideri necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar, podent ser emmagatzemat a la base de dades que a l’efecte disposi, durant un període no superior a 5 anys. No obstant, l’anterior, vostè com a titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la vigent legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, n’hi haurà prou sol·licitud escrita i signada dirigida a Wellbeing Solutions, a la següent adreça: info@wellbeingsolutions.es.

 

Li preguem que en cas que la informació facilitada pateixi alguna modificació ens ho comuniqui per escrit a l’adreça que li hem indicat.